วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ความหมายของวรรณกรรม

วรรณกรรม หมายถึง หนังสือ เอกสารที่มีลักษณะเป็นศิลปกรรม มีสาระเนื้อหาที่ผู้เรียนสื่อความมายังผู้อ่านซึ่งหมายถึง งานเขียนทุกชนิด วรรณกรรมจึงเป็นผลงานที่เกี่ยวกับหนังสือที่มีรูปแบบต่าง ๆ มีภาษาและเนื้อหาสาระเหมาะกับวัยที่ศึกษาจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะในการอ่าน ได้แนวคิดในการประพฤติปฏิบัติและได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550